Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗII.


HOLOTOPE


The name Holotope can be read in three ways: “the space for all”, “the wholeness of the space” and “all of us in the space”. It comes from the Greek “holos”, meaning whole or wholeness, and “topos”, meaning place. On the rooftop of this building, a Holotope is formed, a meta construction that does not have physical limits, walls, or structure. This is a place where the notions of time and space work differently to everyday life. A place in permanent expansion with the ability to re-connect with nature, navigate outer space, and open unknown territories and dimensions.

II.


ΟΛΟΤΟΠΟΣ


Το όνομα Holotope (Ολότοπος) μπορεί να διαβαστεί με τρεις τρόπους: "ο χώρος για όλ@", "η ολότητα του χώρου" και "όλ@ μας στο διάστημα". Προέρχεται από το ελληνικό "όλος", που σημαίνει ολόκληρο ή ολότητα, και "τόπος". Στην ταράτσα αυτού του κτιρίου σχηματίζεται ένας ολότοπος, μια μετα-κατασκευή που δεν έχει φυσικά όρια, τοίχους ή δομή. Πρόκειται για ένα μέρος όπου οι έννοιες του χρόνου και του χώρου λειτουργούν διαφορετικά απ’ ότι στην καθημερινή ζωή. Ένα σημείο που επεκτείνεται ολοένα δίνοντάς μας την ευκαιρία της επανασύνδεσης με τη φύση, της περιήγησης στο διάστημα και του ανοίγματος σε άγνωστες περιοχές και διαστάσεις.