Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗThis is The Great Arousal.
This is The Great Collaboration.


I.


SOUND


On a luscious late-summer night, the skyline of Athens provides the backdrop for an experience created by the coming-together of 20 bodies, each and every one of them with the intention to be reconnected with joy, pleasure, and desire, to relieve the libido-lessening effects of the financial crisis. A night to immerse ourselves in sound, to let ourselves be guided by the music, and to experience freedom. Infusions, heavenly aromas, light and darkness come together to construct an environment that stimulates and liberates our bodies and souls. As the night deepens, the intensity rises. We flow.

I.


ΗΧΟΣ


Μια απολαυστική νύχτα στο τέλος του καλοκαιριού, ο ορίζοντας της Αθήνας παρέχει το σκηνικό για μια εμπειρία που δημιουργείται από την παρουσία 20 σωμάτων, που βρίσκονται εκεί με πρόθεση να επανασυνδεθούν με τη χαρά, την ευχαρίστηση και την επιθυμία, να ανακουφίσουν τον λιβιδινικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Μια νύχτα για να βυθιστούμε στον ήχο, να αφεθούμε να καθοδηγηθούμε από τη μουσική και να ζήσουμε την ελευθερία. Τσάγια, αρώματα, υφές, το φως και το σκοτάδι συναντιούνται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που διεγείρει και απελευθερώνει το σώμα, τις αισθήσεις, τις ψυχές μας. Καθώς η νύχτα βαθαίνει, η ένταση αυξάνεται. Ρέουμε.
Experiential Workshop featuring DJ Noff Weezy (Cannibal Radio), Saturday 8th of September, 2018


II.


HOLOTOPE


The name Holotope can be read in three ways: “the space for all”, “the wholeness of the space” and “all of us in the space”. It comes from the Greek “holos”, meaning whole or wholeness, and “topos”, meaning place. On the rooftop of this building, a Holotope is formed, a meta construction that does not have physical limits, walls, or structure. This is a place where the notions of time and space work differently to everyday life. A place in permanent expansion with the ability to re-connect with nature, navigate outer space, and open unknown territories and dimensions.

II.


ΟΛΟΤΟΠΟΣ


Το όνομα Holotope (Ολότοπος) μπορεί να διαβαστεί με τρεις τρόπους: "ο χώρος για όλ@", "η ολότητα του χώρου" και "όλ@ μας στο διάστημα". Προέρχεται από το ελληνικό "όλος", που σημαίνει ολόκληρο ή ολότητα, και "τόπος". Στην ταράτσα αυτού του κτιρίου σχηματίζεται ένας ολότοπος, μια μετα-κατασκευή που δεν έχει φυσικά όρια, τοίχους ή δομή. Πρόκειται για ένα μέρος όπου οι έννοιες του χρόνου και του χώρου λειτουργούν διαφορετικά απ’ ότι στην καθημερινή ζωή. Ένα σημείο που επεκτείνεται ολοένα δίνοντάς μας την ευκαιρία της επανασύνδεσης με τη φύση, της περιήγησης στο διάστημα και του ανοίγματος σε άγνωστες περιοχές και διαστάσεις.